| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FrontPage

Page history last edited by judie35 10 years, 4 months ago

Taiwan Languages & Taiwan Literatures @ HTTP://tltl.pbworks.com/ 

台灣語言 & 台灣文學 | Tâi-uân Gí-giân & Tâi-uân Bûn-ha̍k  


話頭 Uē-thâu

 

(華) 2011年5月24日,在國家台灣文學館舉行的一場「百年小說交流與對話」研討會上,黃春明以『「台語文書寫與教育的商榷」』為題發表演說之際,成大台文系副教授蔣為文舉起大字報抗議,兩人爆發衝突,後蔣為文等人離場。「蔣黃事件」發生後,經媒體報導,引發各種不同的看法和討論。直到今天(5月31日)餘波未息。

 

(台) 2011年5月24,佇國家台灣文學館舉辦的「百年小說交流與對話」研討會,小說家黃春明演講「台語文書寫與教育的商榷」,半中欄[nuâ],成大台文系副教授蔣為文,佇觀眾席攑大字報抗議,兩人子午對沖。後來蔣為文怹離開現場。代誌發生,媒體報出來,眾儂議論紛紛。到今[tann] 5月31,風波未煞。

 

(客) 2011年5月24,在國家台灣文學館舉辦个一場「百年小說交流同對話」研討會項,小說家黃春明演講「台與文書寫與教育的商榷」,半站(cam)仔,成大台文系副教授蔣為文,在觀眾位仔項擎(kiaˇ)起大字報抗議,兩儕起逆(ngiag)面。後來蔣為文自家離開現場。事情發生過後,媒體報導出來,大家議論紛紛。到今5月31,風波吂(mangˇ)停。

 

 

(華) 我們這群長期關心台灣語言及文學發展的人,對此事件遭到某些媒體渲染、誤導的情況,感到非常憂心。台灣語言和文學長期受到打壓,經過許多先行者的努力,近十年略微得到較佳的發展空間,也出現多元並進的豐富內容。我們擔憂大眾的誤解,會扼殺這好不容易成長到一個程度的台灣文學花園生機。

 

(台) 阮一陣人,長期咧關心台灣語言佮文學的發展,看著這个事件,予一寡媒體舞弄、歪跩[tsuāinn],阮不止仔擘腹[peh-pak]。台灣語言佮文學,長期受著窘迫[khún-pik],經過濟濟先進的拍拚,最近十年才小可仔有較四序[sù-sī]的發展空間,也出現多元並進,豐沛[phong-phài]的內容。這个台灣文學的花園無簡單才發甲略仔茂茂[ōm-ōm],阮煩惱大眾的誤解,會損斷[sńg-tn̄g]伊的氣脈[khuì-me̍h]。

 

(客) ngaiˇ兜一陣人,長期在該關心台灣語言同文學个發展,看著這個事件,分有兜媒體在該唆弄、歪曲,ngaiˇ兜實在愁慮。台灣語言同文學,長期受著壓逼,經過當多先進个打拚,最近十年正小可仔有較好个發展空間,乜出現吔多元並進,豐富个內涵。這個臺灣文學个花園無簡單正略略仔開出來,ngaiˇ兜當愁大眾个誤解,會斷了厥(kiaˊ)个氣脈。

 

 

(華) 這個網站收集此事件相關的各種資訊、討論文章,幫助有心了解的朋友能夠更全面地做觀察。我們只是想要提供一個場所來稀釋目前網路上到處流竄的、保守勢力的反撲。也希望大家在激動的情緒中,能分辨哪些是惡意的政治操作,哪些雖然立場不同卻也是誠懇的立論。

 

(台) 本網站收集這事件相關的各種資訊[tsu-sìn]、討論文章,幫助有心欲了解的朋友會得較全面來觀察。現此時,保守勢力佇網路頂咧滾絞捙夯[kún-ká tshia-giâ],阮只是想欲提供一个較包容的場所。向望[ǹg-bāng]逐家佇激動的情緒當中,會當分辨啥物貨是歹意的政治操作,啥物貨雖然立場無仝,猶[iá]是誠懇的立論。期望認同這个目標的朋友鬥相共,將值得閱讀的資料推薦予阮,同齊來努力促進良性的對談。

 

(客) 這網站收集這事件相關个各種資訊(ziiˊxin)、討論个文章,ten手有心愛了解个朋友,掌握著較全面个內容。這時節,保守勢力在網路項橫橫擎(kiaˇ)、糮糝(lamˋsamˋ)講,ngaiˇ兜單淨想愛提供一個較包容个場所。希望逐儕在激動个心情當中,做得分辨麼个係惡意个政治操作,麼个係立場無共樣,毋過乜係誠心个立論。

 

 

(華) 希望認同此目標的朋友一起來協助,把值得閱讀的資料推薦給我們。一起來努力促進良性的對話。

(台) 期望認同這个目標的朋友鬥相共,將值得閱讀的資料推薦予阮,同齊來努力促進良性的對談。

(客) 期望認同這個目標个朋友鬥共下,摎值得閱讀个資料推薦分ngaiˇ兜,共下打拚,來促進良性个對話。

 

任何的建議以及想要幫忙,參與這個計畫的朋友 請來信:  tltl.taiwan@gmail.com

 

議論 Gī-lūn 

 

7/20/2011

      (新|sin) 「可恥」事件 黃春明 7/19/2011 中國時報 藝文版

 

6/20/2011~6/26/2011

6/13/2011~6/19/2011

 

6/12/2011 

 

6/10/2011

 

6/9/2011

 

6/8/2011

 

6/7/2011

 

6/6/2011

 

6/5/2011

 

6/4/2011

 

6/3/2011

 

6/2/2011 

 

6/1/2011  

 

5/31/2011  

 

5/30/2011 

 

 

5/29/2011  

 

5/28/2011  

 

5/27/2011  

 

5/26/2011 

 

5/24/2011

 

新聞 Sin-bûn

 

聯合報 Liân-ha̍p-pòo

 

歷史文件 Li̍k-sú Bûn-kiānn

 

Unicode Character 'REVERSE SOLIDUS' (U+005C) 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.