| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by judie35 12 years, 12 months ago

Taiwan Languages & Taiwan Literatures @ HTTP://tltl.pbworks.com/ 

台灣語言 & 台灣文學 | Tâi-uân Gí-giân & Tâi-uân Bûn-ha̍k  


話頭 Uē-thâu

 

(華) 2011年5月24日,在國家台灣文學館舉行的一場「百年小說交流與對話」研討會上,黃春明以『「台語文書寫與教育的商榷」』為題發表演說之際,成大台文系副教授蔣為文舉起大字報抗議,兩人爆發衝突,後蔣為文等人離場。「蔣黃事件」發生後,經媒體報導,引發各種不同的看法和討論。直到今天(5月31日)餘波未息。

 

(台) 2011年5月24,佇國家台灣文學館舉辦的「百年小說交流與對話」研討會,小說家黃春明演講「台語文書寫與教育的商榷」,半中欄[nuâ],成大台文系副教授蔣為文,佇觀眾席攑大字報抗議,兩人子午對沖。後來蔣為文怹離開現場。代誌發生,媒體報出來,眾儂議論紛紛。到今[tann] 5月31,風波未煞。

 

(客) 2011年5月24,在國家台灣文學館舉辦个一場「百年小說交流同對話」研討會項,小說家黃春明演講「台與文書寫與教育的商榷」,半站(cam)仔,成大台文系副教授蔣為文,在觀眾位仔項擎(kiaˇ)起大字報抗議,兩儕起逆(ngiag)面。後來蔣為文自家離開現場。事情發生過後,媒體報導出來,大家議論紛紛。到今5月31,風波吂(mangˇ)停。

 

 

(華) 我們這群長期關心台灣語言及文學發展的人,對此事件遭到某些媒體渲染、誤導的情況,感到非常憂心。台灣語言和文學長期受到打壓,經過許多先行者的努力,近十年略微得到較佳的發展空間,也出現多元並進的豐富內容。我們擔憂大眾的誤解,會扼殺這好不容易成長到一個程度的台灣文學花園生機。

 

(台) 阮一陣人,長期咧關心台灣語言佮文學的發展,看著這个事件,予一寡媒體舞弄、歪跩[tsuāinn],阮不止仔擘腹[peh-pak]。台灣語言佮文學,長期受著窘迫[khún-pik],經過濟濟先進的拍拚,最近十年才小可仔有較四序[sù-sī]的發展空間,也出現多元並進,豐沛[phong-phài]的內容。這个台灣文學的花園無簡單才發甲略仔茂茂[ōm-ōm],阮煩惱大眾的誤解,會損斷[sńg-tn̄g]伊的氣脈[khuì-me̍h]。

 

(客) ngaiˇ兜一陣人,長期在該關心台灣語言同文學个發展,看著這個事件,分有兜媒體在該唆弄、歪曲,ngaiˇ兜實在愁慮。台灣語言同文學,長期受著壓逼,經過當多先進个打拚,最近十年正小可仔有較好个發展空間,乜出現吔多元並進,豐富个內涵。這個臺灣文學个花園無簡單正略略仔開出來,ngaiˇ兜當愁大眾个誤解,會斷了厥(kiaˊ)个氣脈。

 

 

(華) 這個網站收集此事件相關的各種資訊、討論文章,幫助有心了解的朋友能夠更全面地做觀察。我們只是想要提供一個場所來稀釋目前網路上到處流竄的、保守勢力的反撲。也希望大家在激動的情緒中,能分辨哪些是惡意的政治操作,哪些雖然立場不同卻也是誠懇的立論。

 

(台) 本網站收集這事件相關的各種資訊[tsu-sìn]、討論文章,幫助有心欲了解的朋友會得較全面來觀察。現此時,保守勢力佇網路頂咧滾絞捙夯[kún-ká tshia-giâ],阮只是想欲提供一个較包容的場所。向望[ǹg-bāng]逐家佇激動的情緒當中,會當分辨啥物貨是歹意的政治操作,啥物貨雖然立場無仝,猶[iá]是誠懇的立論。期望認同這个目標的朋友鬥相共,將值得閱讀的資料推薦予阮,同齊來努力促進良性的對談。

 

(客) 這網站收集這事件相關个各種資訊(ziiˊxin)、討論个文章,ten手有心愛了解个朋友,掌握著較全面个內容。這時節,保守勢力在網路項橫橫擎(kiaˇ)、糮糝(lamˋsamˋ)講,ngaiˇ兜單淨想愛提供一個較包容个場所。希望逐儕在激動个心情當中,做得分辨麼个係惡意个政治操作,麼个係立場無共樣,毋過乜係誠心个立論。

 

 

(華) 希望認同此目標的朋友一起來協助,把值得閱讀的資料推薦給我們。一起來努力促進良性的對話。

(台) 期望認同這个目標的朋友鬥相共,將值得閱讀的資料推薦予阮,同齊來努力促進良性的對談。

(客) 期望認同這個目標个朋友鬥共下,摎值得閱讀个資料推薦分ngaiˇ兜,共下打拚,來促進良性个對話。

 

任何的建議以及想要幫忙,參與這個計畫的朋友 請來信:  tltl.taiwan@gmail.com

 

議論 Gī-lūn 

 

7/20/2011

      (新|sin) 「可恥」事件 黃春明 7/19/2011 中國時報 藝文版

 

6/20/2011~6/26/2011

6/13/2011~6/19/2011

 

6/12/2011 

 

6/10/2011

 

6/9/2011

 

6/8/2011

 

6/7/2011

 

6/6/2011

 

6/5/2011

 

6/4/2011

 

6/3/2011

 

6/2/2011 

 

6/1/2011  

 

5/31/2011  

 

5/30/2011 

 

 

5/29/2011  

 

5/28/2011  

 

5/27/2011  

 

5/26/2011 

 

5/24/2011

 

新聞 Sin-bûn

 

聯合報 Liân-ha̍p-pòo

 

歷史文件 Li̍k-sú Bûn-kiānn

 

Unicode Character 'REVERSE SOLIDUS' (U+005C) 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.